Буралл - микротор за листно торене съдържащ основни и второстепенни хранителни елементи с микроелементи за листно подхранване

ДЕЙСТВИЕ НА МИКРОЕЛЕМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТЕЧНИЯ ТОР „БУРАЛЛ” ЗА РАСТЕЖА НА КУЛТУРИТЕ

Основополащащите начала при разработване състава на течния тор „БУРАЛЛ” бяха „ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ПЛОДОРОДИЕТО И ПОДХРАНВАНЕТО НА КУЛТУРИТЕ”
Съществуват 16 основни елемента – подхранващи вещества /нутриенти/ от значение за растежа на растенията – Въглерод, Водород; Азот; Бор; Кислород; Фосфор; Хлор; Калий; Цинк; Калций; Желязо; Магнезий; Мед; Сяра; Манган; Молибден. Тринадесет от тях се намират в почвата. Останалите три се получават главно от въздуха и водата, които се включват директно в процеса фотосинтеза

6СО2 + 12Н2О Светлина и хлорофил С6Н12О6 + 6О2 + 6Н2О

Тринадесетте елемента, коитосе получават от почвата могат да се систематизират в три групи: ПЪРВИЧНИ – ОСНОВНИ хранителни вещества азот -/N/; фосфор – /Р/; калий – /К/; ВТОРИЧНИ хранителни вещества – магнезий –/Mg/; калций – /Са/; сяра – /S/ и МИКРОПОДХРАНВАЩИ вещества /микронутриенти/ - Бор /В/; Мед /Сu/; Желязо /Fe/; Манган /Mn/; Молибен /Мо/; Цинк /Zn/; кобалт /Со/.
Освен чрез почвата, нутриентите /подхранващите вещества/ в течния тор „БУРАЛЛ” достигат до растящите части на растенията много бързо, чрез листата. Подаден през листата Калият гарантира активизирането на дейността на редица ензими и пълното усвояване на желязото и магнезия при образуването на хлорофила, подържането на осмозата, регулирането на киселинно – основния баланс в клетката при биохимичните процеси.


Действието на микронутриентите съдържащи се в течния тор „БУРАЛЛ” за растежа на културите се изразява в:

БОРЪТ – необходим за синтеза на протеин и се свързав с увеличената клетъчна активност, която води до зрялост с по-голям брой цветове, плодове, по-богата реколта и по-добро качество. Оказва също влияние на метаболизма на азота и въглехидратите и осмозата в клетките. Високата концентрация на бор в разработените състави и бързото му усвояване, благоприятства залагане на плодни пъпки, реси, цъфтежа, допринася за обмяна на въглехидратите и белтъците, в образуването на растителните тъкани, в усвояването на минерални елементи.

МЕДТА – играе важна роля за растежа на растенията като ензимен активатор и като част от определени ензими, които съдействат за растителното възстановяване. Тя е много важна в репродуктивния стадий от растежа на растението и играе индиректна роля в производството на хлорофил. Медта има съществено значение за поддържане нормалната обмяна на веществата, тъй като влиза в състава на някой ферменти и характерни балтъчини и има съществено значение за повишаване на добивите, устойчивостта срещу неблагоприятни климатични условия.

ЖЕЛЯЗОТО – е в основата на образуването на хлорофил и за фотосинтезата. Желязото е активиращият елемент в няколко ензимни системи. То е важно при дишането и други окислителни системи на растенията и е жизнено важна част от кислородопренасящата система.

МАНГАНЪТ – играе роля в много от жизненоважните процеси при растежа. Той обикновенно действа при ензимните системи на растенията, включени в разпада на въглехидратите, при азотния метаболизъм и много други процеси

МОЛИБДЕНЪТ - необходим за симбиотичното фиксиране на азот от въздуха. Той е жизненоважен за редуцирането на нитратите и при синтеза на протеит от всички растения. Молибденът играе важна роля в обмяната на фосфора и желязо, в процесите на свързване на атмосферния азот, а също и в процеса на азотната обяна /улеснява редукцията на нитратите/. Под негово влияние растенята получават едновременно азот и фосфор и с това помага за по-пълното усвояване на фосфора от есенното торене с фосфорни торове.

ЦИНКЪТ – важен за трансформацията на въглехидратите и регулиране потреблението на захар в растенията. Той формира част от ензимните системи, които регулират растежа на растенията. Цинкът е необходим елемент при синтеза на хлорофила и нормалния растеж позволява бързо да се преодолява цинковият глад при овощните култури и да заложи повишаване на добивите при останалите култури.

КОБАЛТ – Наличието на кобалт, хром благоприятстват биохимичните процеси, като фотосинтеза, белтъчната и въглеродната обмяна, при образуването на витамин В12.

 

© Copyright 2007 - 2008 Всички права запазени.

+ + + +