Буралл - микротор за листно торене съдържащ основни и второстепенни хранителни елементи с микроелементи за листно подхранване

БУРАЛЛ
ТЕЧЕН МИКРОТОР ЗА ЛИСТНО ТЕРЕНЕ


При съвременното интензивно земеделие, продължителното торене само с минерални торове, влошава почвеното плодородие и храненето на растенията. Усиленото торене с макроторове влече след себе си увеличено изнасяне от почвата на микроелементи заедно с реколтата. Това води до умора на почвата, нарушаване на фотосинтезата, белтъчната и въглеродна обмяна на веществата, а също така води и до възникване на хлороза, потискаща растежа и развитието на кореновата система на растенията. Резултаът, ниски добиви, лошо кочество на продукцията.

КАКВО ПОСТИГАМЕ ХРАНЕЙКИ ПРЕЗ ЛИСТАТА С „БУРАЛЛ”
Регулиране процесите в клетките, чрез оптимизиране на рН, възстановяване на здравия, жизнен вид на растенията, високо кочество.
Увеличаване на добивите и студоустойчивостта при пшеницата, за което допринася присъствието на Молибден, който помага и за по-пълното усвояване на фосфора от есенното торене, за свързване на атмосферния азот, а също и в процеса на азотната обяна.
Подобряване на плододаването и увеличаване на добивите при всички боролюбиви култури е в резулатат на високото съдържание на БОР в комбинация с Мед и Цинк. При зеленчуците предизвикват обилен цъфтеж и завръз, при лозите се избягва  изресяването, повишава се захарността и се ускорява зреенето, озърняването на кочаните при царевицата е пълно.
Бързо преодоляване на хлорозата, цинковия глад, високи добиви, качествена продукция, плюс повишена устойчивост спрямо болести, неблагоприятни климатични условия, студ, суша, горещени.

КОГА ТОВА ХРАНЕНЕ Е НЕЗАМЕНИМО?
1/ В КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ – ПРИ ОГРАНИЧЕНО КОРЕНОВО ХРАНЕНЕ причинено от засушаване, при неблагоприятни температури и рН на почвата, когато хранителните вещества са силно фиксирани от почвата, при засаждане.
2/ ОСОБЕНО Е ЦЕННО В ПО-КЪСЕН ЕТАП НА ВЕГЕТАЦИЯТА, когато хранителните вещества са насочени към плодовете и семената, а корените не могат да поемат всички хранителни вещества от почвата.
3/ ТО СНАБДЯВА РАСТЕНИЯТА С ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА МНОГО ПО-БЪРЗО ОТ ПОЧВЕТОТО ТОРЕНЕ – ефектът от него е по-краткотраен, затова листното торене се извършва няколко пъти през вегетацията.
4/ ПРИ ЗАСАЖДАНЕ НА НОВИ ОВОЩНИ КУЛТУРИ, ЛОЗИ /СЪЧЕТАНО С ПОЧВЕНО /100-150 мл. „БУРАЛЛ” в 10-15 л.вода на фиданка или лоза/ форсира развитието на мощна коренова система, предотвартява появата на хлороза, повишава процента на захващане, помага за възстановяване след различни увреждания като измръзване, градушки, хлороза и др.
5/КОГАТО СЕ ЗАЛАГАТ ПЛОДНИТЕ ПЪПКИ ЗА ДОГОДИНА.
През юли и август освен, че трябва да изхранят реколтата, овошките залагат плодни пъпки за догодина. В тази фаза се нуждаят от повече лесноусвоими фосфор, калий, желязо и от много по-малко азот. Подадени листно тези елементи подпомагат узряването на летораслите, подобряват здравното състояние, захарността и съхраняемостта на плодовете. Освен горните елементи ТЕ се нуждаят от всички микроелементи, които се съдържат в „БУРАЛЛ”

КАКВО ОЩЕ ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА МИКРОТОРА „БУРАЛЛ”
*добре балансирано съдържание на микроелементи, което благоприятства протичането на биохмичните процеси в клетката, а при нарушаване ги възстановява, тъй като бързо достигат до растящите части на растенията чрез листата под формата на лесно усвоими форми.
*Не натрупват нитрати в готовата продукция.
*Лесно се прилагат, тъй като са течни и не се нуждаят от предварително разтваряне.
*Равномерно обработване на растенията, тъй като не запушват дюзите на пръскачките
*Висока ефктивност на действие.
*Напълно се усвояват, меко действие – не дават пригари при превишаване на нормата на торене.
*Съвместим с основната група пестициди, които имат слабокисела реакция.
* Елиминира вредното влияние на алуминия и киселинните дъждове, които повишават подвижността на фитотоксичните елементи, които са антагонисти на желязото и повишеното им поглъщане води до хлороза.
*Силен ефект при хлороза, дължащ се на бързото усвояване на желязото и другите микроелементи чрез листата и кореновата система.
*Универсални, подходящи за всички култури във всички климатични зони.
*Силен фунгициден ефект, повишава устойчивостта спрямо хлороза, брашнеста мана, суша, студ, болести, по-лесна адаптация и преодоляване на стреса при влошени почвено-климатични условия. Осигурява силен растеж, високи добиви, качествена продукция.
*Благоприятства усвояването на макроторовете при продължително засушаване и липсата на оптимална влага в почвата през вегетационния период.
*В резултат на листното подхранване с „БУРАЛЛ” се повишават добивите при пшеницата 12-18.5 мас.%; 2000 дка през 2005-2006 г. В ЗКПУ „Клас 2002” с. Безводица, общ. Балчик, обл. Добрич и през 2006-2007 г. При третиране на 7000 дка пшеница – с. Черноград, общ. Айтос.
*Подобрени хлебопекарни качества, абсолютна и хектолитрова маса, съдържание на протеини, отпускане и др. При слънчогледа мазнините достигат 46-50 мас.%.
*Под № 0016 от 18.05.2007 г. в НАЦОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТЕ е регистриран „БУРАЛЛ” – течен микротор.

Състав  Хранителни елементи, мас.%
  Основни Второстепенни      
  K   Mg          
6N/6K/5Fe 0.6 0.6 0.2          
12N/6K/5Fe  1.2 0.6 0.2          
  Микроелементи мас.%
  В Со Сu Fe Mn Mo Zn Cr
  0.1 0.002 0.02 0.5 0.025  0.0015 0.04 0.0005
  0.1 0.002 0.02 0.5 0.025  0.0015 0.04 0.0005

 

ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА
*Физическо състояние:  Разствор
*Цвят:                           Жълто зелен
*Мирис:                         Без мирис
*рН стойност /10мл./л/   6.0
*Електропроводимост /10мл./л/ 760 мкСм/см при 20° С/
*Разтворимост във вода:     Неограничена
*Термична деструкция: Над 200° С
*Нетно тегло                   1035 g/l

Символи и знаци съгласно директивите на ЕО
Предпазни мерки съвети за безопасност:
Xn Вреден
Хi Дразнещо

R – фрази относно опасността        R 22 Вреден при поглъщане
R 36/38 Дразни очите и кожата
S – фрази за безопасност               S 2       Да се пази от достъп на деца
S 7/8 Да се съхранява плътно затворен и на сухо място
S 26/28.1  След контакт с очите и кожата да се измие обилно с вода. Да се потърси медицинска помощ, ако очното раздразнение продължава.
S 40.1 За почистване на пода и всички предмети замърсени с този материал, да се използва вода
S 64          При поглъщане устата да се изплакне с вода, но само ако пострадалия е в съзнание.
Температура на съхранение: от -5°С до + 40°С.
Нито кристализацията, нито промяната на цвета могат да повлияят на качеството на продукта по отношение на желания физиологичен ефект.
Съвместим с обичайно използваните пестициди, освен онези, които имат силно алкална реакция /полисулфиди, бордолезов разтвор, минерални масла и т.н./. При смесване с пестициди за първи път, проверете смесимостта на двата продукта.

За по-подробна информация и контакти:
Бургас на тел./факс 056/858 243;056/858204; GSM 0888 33 79 83        доц. Д-р Любчо Любчев
Белослав на тел./факс 051124787; GSM 0889 90 37 04                        Недялко Либчев

 

© Copyright 2007 - 2008 Всички права запазени.

+ + + +